Jan 212015
 

owl“…chci zdůraznit, aby se starostové nenechali touto stavební lobby přesvědčovat, že musejí mít čistírnu co nejdříve, jinak už na ni nikdy nedostanou žádné dotace.”  Ludvík Koumar (specialista ČOV pražského hydroprojektu)

 

Jistě nejsem sama, kdo má spoustu otázek ohledně kanalizace vesnice, a tak jsem poslala na obec další dotazy,jelikož vedení obce ty, kteří o kanalizaci nejeví zájem, neinformuje. Níže je znění 2 dopisů. Mimochodem velice zajímavý článek vyšel dnes v jihlavských listech a má název Stavebníci zbytečně tlačí obce do stavby čistíren.

http://www.jihlavske-listy.cz/clanek9016-vodohospodarsky-odbornik-stavebnici-zbytecne-tlaci-obce-ke-stavbe-cistiren.html?komentare=vse#komentare

V jiných textech jsem našla odpověď projektanta na jistou otázku. Já sama jsem se ptala kdysi písemně všech zastupitelů, jak chtějí zajistit dostatečný počet podpisů, ale nikdo mi neodpověděl.

“Proč se snažíte za každou cenu napojit co nejvíce domů?
Odpověď je jednoduchá – stavba kanalizace a ČOV se neobejde bez dotací. Orgán, který dotaci poskytuje, má samozřejmě právo klást si určité podmínky. Naprosto běžnou podmínkou bývá, že do určitého (velmi krátkého) termínu od kolaudace kanalizačních stok a ČOV musí být napojeno nejméně 80 % domů. Kdybychom kanalizaci vybudovali, zaplatili a pak potřebný počet domů nenapojili, museli bychom vracet obrovské peníze, což by pro obec měla naprosto katastrofální důsledky..”

Vlastně to znamená, že se po nás půjde, dokud nebude těch 80 % napojeno…jinými slovy: Pokud nás honí medvěd, nezáleží ani tak na tom, zda jsme rychlejší než ten medvěd, ale zda jsme rychlejší než náš nejpomalejší soused, totiž 80 % sousedů.” 🙂peddington

http://www.kostalov.cz/kanalizace/index.php?section=dotazy

Kdyby kanalizace Mladočova představovala samostatnou etapu, z výše uvedeného mi vyplývá, že by dotaci nedostal, protože dle mých kalkulací je tu příliš hodně objektů, jejichž majitelé nemají o kanalizaci zájem, shodou okolností rodiny, které vlastní více objektů s č.p. K tomu ale více i dopis níže.

———————————–

Obecní úřad – Zastupitelstvo obce

Poříčí u Litomyšle

Dotaz na bilanci nemovitostí v Mladočově, jejichž vlastníci podepsali smlouvu s obcí ke stavbě kanalizace, a těch nemovitostí, jejichž vlastníci smlouvu nepodepsali

Vážený pane starosto,

přeji si prodiskutovat následující sdělení s otázkami a aby tento požadavek byl zařazen jako jeden samostatný bod na program schůze Zastupitelstva.

Vážené Zastupitelstvo,

v emailu ze dne 15. 1. 2015 mě pan starosta informoval, že v Mladočově smlouvu ke stavbě kanalizace podepsali majitelé 23 objektů a majitelé 7 objektů neprojevili zájem. Rádi bychom věděli, jak se k těmto číslům došlo. Bylo by, prosím, možné vysvětlit a podělit se o informaci, jak se přesně objekty počítaly a co se pod pojmem “objekt” myslí?

Prezentace výše uvedených čísel panem starostou v emailu nám není jasná, a proto se raději na ně ptáme – neradi bychom došli k závěru, že jde o nedbalé a nepřesné zacházení s daty za účelem svést občany (či snad úřady) k pocitu, že je lepší požehnat kanalizaci, protože převážná většina majitelů “objektů” tak také učinila.

Pozadí k mému dotazu:

1) Myslí se těmi “objekty” jakákoliv nemovitost včetně pozemku či zahrady přes který by kanalizace vedla, k čemuž je také třeba souhlas majitele, a tedy třeba i podpis pana Motyčky, aby (podle všeho) mohla kanalizace vést přes jeho “objekt”, tedy pozemek, aby mohl mít kanalizaci i pan Pavel Lenoch, který ovšem (podle všeho) smlouvu nepodepsal, čimž o ní neprojevil zájem? Týká se tato bilance (23 x 7) i domu č. p. 17, jehož majitel pan Košnar bohužel v loňském roce již zemřel?; Týká se tato bilance (23 x 7) i domu č.p. 37 rodiny Janů a čp. 25 (“chaloupky” za kravínem)? Pokud počítáme správně, v Mladočově je 39 nemovitostí (domů) s číslem popisným, nikoliv 30, jak vyplývá z kalkulace v emailu. Pokud majitelé 23 z nich podepsalo, pak je to “optimistických” 59 %. Proč nejsou v kalkulaci zahrnuty všechny domy s č.p.? Zbývající domy s č.p. neexistují, nebo se počítá s jejich demolicí kvůli nepříznivému demografickému vývoji?

2) Povolení ke stavbě podepsáním smlouvy se přesto může lišit od reálného počtu majitelů domů, kteří si přejí svou nemovitost na kanalizaci připojit (podepsaním smlouvy jen mohli umožnit jiným, aby ji měli), nebo od reálného aktuálního počtu občanů, kteří si kanalizaci v osadě vůbec přejí (což by ukázalo jedině referendum či formální anketa); nemluvě očistotě” legitimity některých smluv, u nichž podpisy mohly být získány od občanů osobně mezi dveřmi za možné tísně dané:

a) Zprávou, že když by majitel nepodepsal nyní “za neopakovatelné a výhodné nabídky” (inspekční šachta s možností připojení) a kanalizace se později realizovala, měl by s případným připojením podle všeho větší výdaje.

b) Zprávou s jistým sociálním nátlakem, jak sám pan místostarosta na ustavující schůzi doznal, že všichni už jsou pro, až na pár křiklounů. A Rejman nepříjde, ale chce ji, což je formulace od pana starosty, kterou mi osobně Mirek dementoval a přál si, abych to také zveřejnila na mladocov.cz.

c) Stanovisky z první “informační” schůzky pro Mladočováky, že odvoz splašek na komunální ČOV by stál okolo 60,000 Kč. Atd.

3) Zdá se nám i tak, že vedení obce se pro kanalizaci v Mladočově prostě rozhodlo ve své vizi již předem, a to již dříve, aniž by hledalo jiná decentralizovaná, ekonomičtější či vzhledem k možnému zadržování vody v krajině ekologičtější řešení, než je zakázka, která je u takto malých obcí výhodná především pro stavební firmy.

4) Před několika lety jsem totiž volala panu starostovi a ptala se ho na stavbu kanalizace, odpověděl optimisticky, že je to otázka horizontu asi 4 let, kdy tu ta kanalizace bude. Tehdy jsem se nad její smysluplnosti nezamýšlela. Možná odpověděl to, co si myslel, že chci slyšet, nebo to, co o tom věděl či co již plánoval(i), nebo co si v této souvislosti sám přál.

5) Při zpětném pohledu se mi to vše okolo kanalizace v Mladočově proto jeví jako “divadlo” – snaha o jakous takous legitimizaci projektu k. od občanů Mladočova, kteří o ní nemohou rozhodnout ani v referendu; ekologickém projektu, o kterém vedení obce už dávno ví, že pro něho udělá maximum, aby se realizoval jediným možným způsobem. Jistý nezanedbatelný podíl občanů v malé osadě Mladočov, který je připojen k hlavní střediskové osadě, je tak možná šikanován zájmy větší vesnice – to aby se “zájmy obce” netříštily.

Jen ještě opakuju pro jasnost a otevřenost vůči občanům a aby nedošlo k nedorozumnění, že podtržená hlavička nahoře je název jednoho bodu programu schůze. Věřím, že takto budou všichni občané rozumět, o čem se bude diskutovat, aby to nebylo zbytečně schováno pod vágním a obecným bodem “Požadavky či dotazy Věry Dudmanové”.

S pozdravem za vyřízení děkuje,

Věra Dudmanová

Mladočov, 19.1.2015

————————————

Obecní úřad – Zastupitelstvo obce

Poříčí u Litomyšle

Dotaz na tlakovou kanalizaci v Mladočově

Vážený pane starosto,

prosím o prodiskutování následující otázky níže a aby tato byla zařazena jako jeden samostatný bod na program schůze Zastupitelstva.

Předpokládám, že projekt na kanalizaci v Mladočově po získání podpisů na smlouvu mezi obcí coby stavitelem a majiteli nemovitostí již musí mít finální podobu (zejména její trasa), a že, pokud tomu rozumím, byla předána na stavební úřad v Litomyšli. Z projektu by mělo být zřejmé, zda se některých nemovitostí bude týkat nutnost použít tlakové čerpadlo. Které konkrétní nemovitosti v Mladočově, které mají zájem o kanalizaci, by musely mít tlakové čerpadlo?

Jen ještě opakuju pro jasnost a otevřenost vůči občanům a aby nedošlo k nedorozumnění, že podtržená hlavička nahoře je název jednoho bodu programu schůze. Věřím, že takto budou všichni občané rozumět, o čem se bude diskutovat, aby to nebylo zbytečně schováno pod vágním a obecným bodem “Požadavky či dotazy Věry Dudmanové”.

S pozdravem za vyřízení děkuje,

Věra Dudmanová

Mladočov, 19.1.2015

 Posted by at 9:24 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)