Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 200

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 201

Warning: Illegal string offset 'orderby' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'order' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'cat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 211

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Warning: Illegal string offset 'navformat' in /www/doc/www.mladocov.cz/www/wp-content/plugins/anythingslider-for-wordpress/jtd-anything-slider.php on line 317

Referendum (kanalizace)

 

Referendum o kanalizaci pro osadu Mladočov

Starosta a zastupitelé na svém zasedání dne 27. 3. 2014 byli seznámení s dopisem adresovaným panu starostovi, v němž jsme žádali zda a kdy vyhlásí pan starosta z vlastní iniciativy referendum s otázkou zaměřenou na kanalizaci a zda se vyjádří k zahájení iniciativy na ustanovení osadního výboru v Mladočově. Obě tyto záležitosti podle jednacího řádu nemohly být oficiálně projednány a zodpovězeny, protože dopis nebyl představen dopředu, orazítkován a oficiálně přijat. Nicméně naše žádost jim byla dána na neformálně vědomí a mohla se setkat s kladnou odezvou bez podrobností, pouze s projevem dobré vůle, ukazující na zájem o to vzít otázky vážně a z vlastní iniciativy učinit další kroky. Protože se tak nestalo, zde sami představujeme pracovní verzi otázky na referendum o kanalizaci, jaké si přejeme, aby bylo formulováno za uvedení dalších informací, aby byla jasná interpretace otázky a výsledků referenda, aby každý, koho se to týká, porozumněl, co ve skutečnosti ANO nebo NE znamená.

ANO Rád bych, aby se pokračovalo s kanalizací.

NEV tuto chvíli nevidím potřebu po dalších nákladech obce či jednotlivce na kanalizaci, nevidím žádnou významnou škodu způsobovanou současným způsobem nakládání se splaškami v naší osadě. Nevylučuji zvážení kanalizace v budoucnosti, pokud se legálně neukáže, že tomu je jinak, nebo pokud zákon či požadavky na malé vesnice a řídká osídlení se v budoucnu nezmění. Jakoukoliv budoucí diskusi ohledně možnosti kanalizace si přeji vyústit do referenda, než bude učiněn další krok.

Hlasováním v referendu současně beru na vědomí:

1) Naše obec jako celek nemá ze zákona povinnost řešit čištění odpadních vod. Ve skutečnosti by měla být jasně doložena, zdokumentována prokazatelná a významná škoda a nevůle jednotlivců to řešit individuálně a nezájem o veřejnou diskusi. Když nikdo nezná svá práva a nemá čas na studium zákonů a jejich výklad, když je nám řečeno, že něco je pravda, rádi přijímáme nabízené řešení, což se zdá platit v tomto případě.

2) Zákon číslo 565/1990 Sb. o místních poplatcích, obci umožňuje vybírat tzv. poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebokanalizace (par. 10 c zákona).

3) V ustanovení§ 3 odst. 8. je stanoveno, žeobecní úřad můžerozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné“ za použití stavebního zákonač. 183/ 2006, paragraf 137. Stavební úřad by nám nařídil úpravy k zajištění účinného dovádění a zneškodňování odpadních vod a řádně toto nařízení odůvodnit…..jsou-li stavba nebo zařízení postaveny a užívány v souladu s podmínkami danými povolením stavebního úřadu, může stavební úřad nařídit nezbytnéúpravy podle paragrafu 137 odstavce 1 jen v případě prokazatelně významného ohrožení a za náhradu újmy, kterou by nařízené úpravy vyvolaly; nebo ustanovení § 3 odst. 8zohledňuje pouze technickou možnost připojení, a při neúměrných ekonomických nákladechby uložení povinnosti bylo sporné, stejně tak by byla rovněž sporná a špatně odůvodnitelná i možnost uložení této povinnosti v případě řádněpovolené a vyvážené žumpy, povolené ČOV či septiku.

 

4) Alternativou jsou řádně povolené a vyvážené žumpy, povolené ČOV či septiku, žumpy či septiky se mohou pravidelně vyvážet na velké ČOV nebo po dohodě se zemědělským družstvemvyvážet na zemědělské pozemky za přesně daných podmínek dle zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění a dalších zvláštních předpisů na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.

5) Podle občanského zákoníku nikdo nemá nic podepisovat v tísni a pod nátlakem. Tíseň je ekonomickým, sociálním, zdravotním a jiným stavem, který svojí existencí deformuje vůli jednajícího tak, že ho lze donutit k učinění právního úkonu, který by jinak neučinil.

6) Jiné projekty kanalizace v jiných obcích v okrese Svitavy byly občany aktivně zváženy a odmítnuty na základě podobných obav, které se ukázaly být reálné a platné u takto velké investice a zakázky a dotací pro malé obce.

7) Že ospravedlnění tak velkého projektu by vyžadovalo převládající většinu kladných hlasů v referendu (75 % hlasů), že taková většina si opravdu kanalizaci přeje za současného srozumění se s body výše, pak se s kanalizací bude postupovat dále.

——————————-

 

 

Toto znění s Vámi jsem tímto sdíleli, a budeme čekat na Vaše podněty a zpětnou vazbu, aby mohla vzniknout konečná verze formulace otázky. Posléze bychom individuálně oslovili své sousedy a požádali je o podpis, kterým by podpořili přání o vyhlášení referenda, což by pak bylo předáno Zastupitelstvu. Datum pak teprve bude muset být vyhlášeno, což nám umožní získat ještě další informace (než proběhne), otevřeně je prezentovat, aby mohlo být při hlasování v referendu získána nezdeformovaná vůle občanůa jasný směr další cesty.

 

 

 

 Posted by at 5:47 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)